Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2020 rok

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ustawodawca przesunął termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców związane ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 przesunięto termin sprawozdawcze. Dla jednostek sektora prywatnego oraz non profit termin ten to 31 czerwca 2021r. Dla jednostek sektora finansów publicznych nowy termin mija o 1 miesiąc później.

Decyzja Ministerstwa Finansów o zmianie terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych. Taki wniosek składała także Komisja ds. opiniowania aktów prawnych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W początkowym kształcie zaproponowanych zmian, wydłużenie terminów miała dotyczyć jedynie części firm i organizacji. Wydłużenie terminu dla wszystkich jednostek, a nie tylko dla organizacji non-profit co przewidywała pierwotna propozycja Ministerstwa jest krokiem na przód i wsparciem dla przedsiębiorców.

Zmiany dotyczą spółek dla których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego. Przy zakładaniu nowej Spółki warto uwzględnić łączenie lat obrotowych. Nasze biuro zakłada spółki z ograniczoną odpowiedzialności w systemie S24 w ciągu jednego dnia. Zadzwoń i sprawdź ofertę.

Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów datowanego na 19 stycznia 2021 r. „W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”, ustawodawca rozszerzył pomoc dla firm które ucierpiały przez ostatnie obostrzenia.

Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r. tak więc o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r a nie jak dotychczas w 2019. Jakie warunki są konieczne, aby otrzymać wsparcie? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia:

– zwolnienie ze składek ZUS,

– świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,

– dodatkowe świadczenie postojowe,

– jednorazową dotację.

Obwiązujące od 1 lutego 2021 r. przepisy Tarczy 7.0 dają możliwość skorzystania z pomocy firmom, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Nowi przedsiębiorcy, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego. Przy przyznawaniu pomocy ważne jest PKD przedsiębiorcy

Stąd bardzo ważnym aspektem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy przy zakładaniu działalności. Pomoc mogą uzyskać firmy prowadzące: sprzedaż detaliczna (odzież, obuwie i wyroby skórzane zarówno w wyspecjalizowanych sklepach, jak i targowiskach oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach), usługi hotelarskie (w tym pola kempingowe i namiotowe), gastronomia, produkcja, dystrybucja i projekcja filmów, działalność fotograficzna, turystyczna, targowa, sportowa (wypożyczalnie sprzętu, zajęcia pozaszkolne – sportowe i artystyczne), nauka jazdy i języków obcych.

Postojowe dotyczy także działalności paramedycznej, fizjoterapeutycznej, rozrywkowej (domy strachów, wesołe miasteczka, parki rozrywki), kulturalnej (muzea) oraz pralni.

Planowane zmiany w podatku dochodowym w 2021

Estoński CIT od 1 stycznia 2021

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest zmiana czasu poboru podatku na czas wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy korzystają z nowego rodzaju opodatkowania, czy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowelizacją, z opodatkowania Estońskim CIT będą mogły skorzystać: spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Limit poniżej którego firma będzie miała możliwość do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów w roku.

Ustawodawca szacuje, że dzięki Estońskiemu CIT na rachunkach firm pozostanie w następnym roku ok 5,6 mld zł. Według niezależnych ekspertów , nowe rozwiązanie oszczędzi firmom około 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy.

AP Tax

Obniżki, ułatwienia i uszczelnianie PDO

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem

Nowela ustawy zakłada szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. istotne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny dla szerszego spektrum działalności i zawodów a limit przychodów zostaje znacząco podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej dostępnym w skali EU.

Podwyższenie limity na mały CIT

Podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów uprawniających na skorzystanie z obniżonej stawki CIT 9%. Pozwoli to oszczędzić oszczędzić firmom ok. 400 mln zł rocznie. Ma to także duże znaczenie dla spółek, które skorzystają z estońskiego CIT oraz biur rachunkowych.

Opodatkowanie Spółek Komandytowych

Zmiana ustawy zawiera również szereg przepisów uszczelniających, których celem jest utrudnienie wyprowadzania z PL środków do rajów podatkowych. Temu służy nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach także spółki jawne.

Przesunięcie obowiązku podatkowego ze wspólników na samą spółkę komandytową oznaczać będzie dla większości z nich zmniejszenie całkowitego obciążenia podatkowego (PIT i CIT). Większość z nich skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, co będzie miało istotny wpływ na ich płynność. Objęcie CIT spółek komandytowych wprowadzi równe warunki fiskalne dla przedsiębiorstw na rynku krajowym. Wyrównana będzie wysokość opodatkowania spółek z o.o. oraz spółek z o.o. komandytowych, za którymi stoi jeden właściciel.

Podatek od dochodów z zagranicy

Ulec mają także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami kraju. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, dla których zagraniczne dochody przekraczają kwotę 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy lub usług wykonywanych na morzu .

Terminy wymiany kas fiskalnych w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla wielu branż. Jednak część z przedsiębiorców skorzysta z przesunięcia instalacji kas dopiero od 1 lipca 2021 roku.

W marcu 2019 roku Ustawodawca wprowadził przepisy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nakładające na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji przy użyciu kas fiskalnych typu on-line. Ustawa wprowadzała konkretne sztywne terminy instalacji kas on-line tj. 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w odniesieniu do konkretnych branż). Ze względu na COVID-19 i stan epidemiczny, terminy te zostały przesunięte na 2021 rok.

Nowe terminy wymiany na kasy on-line w 2021 roku

Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany terminu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii usankcjonowało przesunięcie terminów instalacji kas fiskalnych on-line

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin dla:
– gastronomii
– zakwaterowania tymczasowego i krótkotrwałego
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin dla świadczenia usług:
– fryzjerskich
– kosmetycznych
– budowlanych
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
– prawniczych
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i wynajmie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Mimo, że bieżąca sytuacja firm z branży gastronomicznej i wynajmu jest dramatyczna, MinFin nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby firmom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z odroczenia terminu instalacji kasy on-line na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi najmu krótkotrwałego, muszą liczyć się z wymogiem poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas rejestrujących, w terminie najpóźniej do końca 2020 roku.

Należy przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie punkty gastronomiczne o charakterze stacjonarnym.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z wydłużonym terminem na wymianę kasy rejestrującej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów przesunięty termin wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line od 1 lipca 2021 obowiązuje:

  • fryzjerów,
  • kosmetyczki,
  • lekarzy,
  • prawników,
  • firmy budowlane,
  • usługi fitness.

Na dzień dzisiejszy nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla przedsiębiorców z pozostałych branż, niestety i oni będą musieli dokonać wymiany urządzeń rejestrujących. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały bowiem wycofane ze sprzedaży już w 2019 roku , zaś w 2023 roku sprzedawane będą wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Firmy rejestrujące transakcje na tradycyjnych kasach będą mogły to robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.