Wynajem nieruchomości na ryczałcie bez zakładania działalności gospodarczej

Naczelny Sąd Administracyjny  uchwała z 24 maja 2021 r., sygn. akt II FSP 1/21 w składzie rozszerzonym podważył dotychczasową linie Urzędów Skarbowych, które dotychczas stały na stanowisku , że wynajem wielu nieruchomości wymaga zakładania działalności gospodarczej.

Według NSA przychody z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze są zaliczane bez ograniczeń do źródła przychodów wymienionego w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 z późn. zm.), chyba, że stanowią składnik majątkowy mienia osoby fizycznej, który został przez nią wprowadzony do majątku związanego z wykonywaniem działalności gospodarczej.

Wydana w maju przez NSA uchwała ma możliwość zakończyć spory między urzędami a podatnikami, którzy wynajmują swoje mieszkania. Fiskus uważał, że właściciel kilku nieruchomości musiał rejestrować działalność i rozliczał najem jako firma. NSA nie ma jednak wątpliwości – to podatnik decyduje o sposobie opodatkowania, a wynajmowanie wielu mieszkań nie wyklucza najmu prywatnego. Najem taki może być opodatkowany ryczałtem 8,5%.

Gdzie kończy się najem prywatny, a zaczyna działalność gospodarcza?

AP Tax Biuro Rachunkowe uważa, że uchwała NSA ma znaczenie dla wszystkich podatników, którzy są w posiadaniu kilka nieruchomości, a z których od kilku lat Urząd Skarbowy próbuje zrobić przedsiębiorców, pomimo iż wcześniej działalności gospodarczej nie prowadzili.

Do dziś organy podatkowe kładły nacisk na aspekt przychodowy, charakter zorganizowany i ciągły, nie zważając jednakże na treść całego przepisu, który wyklucza ze sfery pozarolniczej działalności gospodarczej wszelkie przychody wymienione w art. 10 ust.1 pkt 1, 2, 4-9, w tym także eliminuje art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT, a więc najem prywatny.

Dziś Naczelny Sąd Administracyjny wyraźnie rozgraniczył, czym jest źródło przychodu z działalności gospodarczej, której przedmiotem są nieruchomości, a czym przychód z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze poza działalnością gospodarczą.

W praktyce oznacza to, że muszą zostać wykonane następujące czynności:

– nieruchomość musi być wprowadzona do ewidencji środków trwałych firmy,
– zakup nieruchomości, a następnie wprowadzenie do ewidencji środków trwałych następuje na podstawie aktu notarialnego, w którym nabywca zostaje wymieniony jako przedsiębiorca, lub też – w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną – na podstawie oświadczenia w sytuacji, gdyby nabycie nastąpiło kilka lat wcześniej poza działalnością gospodarczą lub przed jej założeniem,
– przedmiot działalności gospodarczej określony zostaje poprzez następujące PKD:
86.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi
68.10.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe, turystyczne i miejska krótkotrwałego zakwaterowania,
– wprowadzenie do ewidencji środków trwałych generuje także dokonywanie odpisów amortyzacyjno–umorzeniowych (z wyjątkiem gruntów),
– przypadku nieruchomości, które nie są własnością podatnika, musi istnieć inny tytuł prawny, jak np. umowa najmu, dzierżawy, leasingu i zapisane w niej prawo do zawierania dalszych umów najmu, podnajmu, poddzierżawy, itd.

Zmiany Podatkowe 2022 – Polski Ład Podatkowy

Z pierwszym dniem stycznia 2022 r w życie wejdzie Polski Ład – pakiet wielu ustaw wprowadzających istotne zmiany podatkowe, które obejmą wszystkich podatników. Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorców to nowe obciążenie, które jest spowodowane zwiększeniem oraz brakiem możliwości odliczenia od podatku zapłaconej składki zdrowotnej. Warto również wspomnieć, że składką objęci są wspólnicy spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych (tu komplementariusz), a także jednoosobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

W tym przypadku podstawą obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne będzie wartość przeciętnego wynagrodzenia, bez względu na przychód osiągnięty w danej spółce. Jednocześnie osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu powołania na członka zarządu w spółkach z o.o. będą od nowego roku objęci obowiązkiem zapłaty składki zdrowotnej w wysokości 9% osiągniętego dochodu.
Każda z formy opodatkowania wiąże się z różnym obciążeniem podatkowym w ramach zmian wprowadzanych przez Nowy Ład Podatkowy.

Podatek liniowy

W przypadku podatku liniowego zaletą jest mniejsza stawka składki na ubezpieczenie zdrowotne, zamiast 9% tylko 4,9%. Niestety brak jest możliwości skorzystania z podwyższonej kwoty wolnej. Przy zasadach ogólnych pozostanie możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem, co wraz ze zwiększeniem kwoty wolnej i progu podatkowego, może być bardziej opłacalne od podatku liniowego. Należy jednak pamiętać, że osiągając dochody powyżej 1 mln zł dodatkowo należna będzie danina solidarnościowa.

Ryczałt

Przy ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych składka zdrowotna będzie obliczana w oparciu o wartość przychodu i uzależnionego od niej, procentowej wartości przeciętnego wynagrodzenia (około 5900 zł). Dla ryczałtowców wykonujących zawody wolne, inżynierskie czy informatyczne znacząco została obniżona skala podatkowa i wyniesie ona 12% od przychodu.

Dla osób prawnych w estońskim CIT mamy zmniejszoną barierę wejścia. Jest obowiązek zatrudnienia co najmniej trzech osób oraz prosta struktura wspólników . Pozostał nadal brak obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne w przypadku wspólników spółek z o.o. lub akcyjnych, więc efektywne opodatkowanie przy wyborze Citu Estońskiego jest zdecydowanie najniższe.

Podatkowy Nowy Ład

W ramach prowadzonych zmian legislacyjnych , które miałyby objąć podatników od 1 stycznia 2022 Rząd zaproponował wiele rewolucyjnych zmian. Zmiany w podatkach zostały roboczo nazwane Nowym Polskim Ładem lub Nowym Ładem Podatkowym. Proponowane zmiany to:

Kwota wolna od podatku w wysokości 30 tys zł.

Podniesienie kwoty wolnej od podatku do poziomu 30 tys. zł ma na celu zmniejszenie obciążenia podatkowego dla osób najmniej zarabiających.

Nowy Próg Podatkowy

Dla jednoosobowych firm rozliczających się na zasadach ogólnych wzrośnie do 120 tys. zł próg od którego płaci się 32% podatku. Najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 6 tys. zł.

Składka zdrowotna

Ujednolicona zostanie wielkość składki zdrowotnej oraz metody jej naliczania. Zaproponowano 9% składkę zdrowotną liczoną od dochodu , bez możliwości odliczenia. Jednocześn ie zgodnie z postulatami przedsiębiorców wprowadzona ma być ryczałtowa składka zdrowotna dla firm rozliczających się ryczałtem

Według Rządu likwidacja ryczałtu na składkę zdrowotną dla działalności gospodarczych ma zlikwidować wypychanie pracowników i oferowanie im umów cywilno-prawnych . Niestety takie rozwiązanie podniesie koszty podatkowe funkcjonowania firm. Składka zdrowotna w wysokości 9% liczona od dochodu bez możliwości jej odliczenia jest de facto dodatkowym podatkiem nałożonym na jednoosobowe działalności gospodarcze

Nowe terminy sprawozdań finansowych za 2020 rok

Do kiedy należy sporządzić sprawozdanie finansowe za 2020 rok?

Ustawodawca przesunął termin sporządzania sprawozdań finansowych za 2020 rok. W odpowiedzi na postulaty przedsiębiorców związane ze stanem epidemiologicznym wywołanym COVID-19 przesunięto termin sprawozdawcze. Dla jednostek sektora prywatnego oraz non profit termin ten to 31 czerwca 2021r. Dla jednostek sektora finansów publicznych nowy termin mija o 1 miesiąc później.

Decyzja Ministerstwa Finansów o zmianie terminów jest odpowiedzią na postulaty przedsiębiorców oraz księgowych. Taki wniosek składała także Komisja ds. opiniowania aktów prawnych Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. W początkowym kształcie zaproponowanych zmian, wydłużenie terminów miała dotyczyć jedynie części firm i organizacji. Wydłużenie terminu dla wszystkich jednostek, a nie tylko dla organizacji non-profit co przewidywała pierwotna propozycja Ministerstwa jest krokiem na przód i wsparciem dla przedsiębiorców.

Zmiany dotyczą spółek dla których rok obrotowy kończy się wraz z końcem roku kalendarzowego. Przy zakładaniu nowej Spółki warto uwzględnić łączenie lat obrotowych. Nasze biuro zakłada spółki z ograniczoną odpowiedzialności w systemie S24 w ciągu jednego dnia. Zadzwoń i sprawdź ofertę.

Tarcza 7.0 dostępna dla przedsiębiorców

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Rady Ministrów datowanego na 19 stycznia 2021 r. „W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19”, ustawodawca rozszerzył pomoc dla firm które ucierpiały przez ostatnie obostrzenia.

Pomoc z tarczy 7.0 jest dostępna dla firm powstałych w 2020 r. tak więc o pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność w 2020 r a nie jak dotychczas w 2019. Jakie warunki są konieczne, aby otrzymać wsparcie? Na jakie wsparcie mogą liczyć przedsiębiorcy?

Rozporządzenie przewiduje 4 formy wsparcia:

– zwolnienie ze składek ZUS,

– świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,

– dodatkowe świadczenie postojowe,

– jednorazową dotację.

Obwiązujące od 1 lutego 2021 r. przepisy Tarczy 7.0 dają możliwość skorzystania z pomocy firmom, które rozpoczęły działalność w 2020 r. Warunkiem przyznania pomocy jest prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r. Nowi przedsiębiorcy, zamiast porównywać swój przychód do odpowiedniego miesiąca w roku poprzedzającym, mogą wziąć pod uwagę (w zależności od formy wsparcia) miesiąc, jeden z dwóch miesięcy, lub jeden z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku (w zależności od instrumentu pomocowego) i porównać uzyskany przychód do miesiąca poprzedniego. Przy przyznawaniu pomocy ważne jest PKD przedsiębiorcy

Stąd bardzo ważnym aspektem jest skorzystanie z pomocy profesjonalnej firmy przy zakładaniu działalności. Pomoc mogą uzyskać firmy prowadzące: sprzedaż detaliczna (odzież, obuwie i wyroby skórzane zarówno w wyspecjalizowanych sklepach, jak i targowiskach oraz żywność, napoje i wyroby tytoniowe na straganach i targowiskach), usługi hotelarskie (w tym pola ke mpingowe i namiotowe), gastronomia, produkcja, dystrybucja i projekcja filmów, działalność fotograficzna, turystyczna, targowa, sportowa (wypożyczalnie sprzętu, zajęcia pozaszkolne – sportowe i artystyczne), nauka jazdy i języków obcych.

Postojowe dotyczy także działalności paramedycznej, fizjoterapeutycznej, rozrywkowej (domy strachów, wesołe miasteczka, parki rozrywki), kulturalnej (muzea) oraz pralni.

Planowane zmiany w podatku dochodowym w 2021

Estoński CIT od 1 stycznia 2021

Głównym założeniem ustawy o Estońskim CIT jest zmiana czasu poboru podatku na czas wypłaty zysków z przedsiębiorstwa. Małe i średnie firmy będą mogły wybrać, czy korzystają z nowego rodzaju opodatkowania, czy będą rozliczać się na dotychczasowych zasadach.

Zgodnie z nowelizacją, z opodatkowania Estońskim CIT będą mogły skorzystać: spółka kapitałowa – z o.o. lub akcyjna, w której udziałowcami są wyłączenie osoby fizyczne. Limit poniżej którego firma będzie miała możliwość do tego rozwiązania, to 100 mln zł przychodów w roku.

Ustawodawca szacuje, że dzięki Estońskiemu CIT na rachunkach firm pozostanie w następnym roku ok 5,6 mld zł. Według niezależnych ekspertów , nowe rozwiązanie oszczędzi firmom około 11 mln roboczogodzin poświęcanych rocznie na obsługę rozliczenia CIT. Skutkiem jego wdrożenia będzie powstanie nawet 100 tys. nowych miejsc pracy.

AP Tax

Obniżki, ułatwienia i uszczelnianie PDO

Zmiany w zakresie opodatkowania ryczałtem

Nowela ustawy zakłada szereg korzystnych zmian dla małych przedsiębiorców, m. in. istotne zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych. Ryczałt będzie dostępny dla szerszego spektrum działalności i zawodów a limit przychodów zostaje znacząco podniesiony, z 250 tys. euro do 2 mln euro. Uproszczone ryczałtowe rozliczenie podatku będzie w Polsce najszerzej dostępnym w skali EU.

Podwyższenie limity na mały CIT

Podwyższeniu z 1,2 mln euro do 2 mln euro ulegnie limit przychodów uprawniających na skorzystanie z obniżonej stawki CIT 9%. Pozwoli to oszczędzić oszczędzić firmom ok. 400 mln zł rocznie. Ma to także duże znaczenie dla spółek, które skorzystają z estońskiego CIT oraz biur rachunkowych.

Opodatkowanie Spółek Komandytowych

Zmiana ustawy zawiera również szereg przepisów uszczelniających, których celem jest utrudnienie wyprowadzania z PL środków do rajów podatkowych. Temu służy nałożenie obowiązku rozliczania CIT przez spółki komandytowe oraz w niektórych przypadkach także spółki jawne.

Przesunięcie obowiązku podatkowego ze wspólników na samą spółkę komandytową oznaczać będzie dla większości z nich zmniejszenie całkowitego obciążenia podatkowego (PIT i CIT). Większość z nich skorzysta z obniżonej stawki 9% CIT, co będzie miało istotny wpływ na ich płynność. Objęcie CIT spółek komandytowych wprowadzi równe warunki fiskalne dla przedsiębiorstw na rynku krajowym. Wyrównana będzie wysokość opodatkowania spółek z o.o. oraz spółek z o.o. komandytowych, za którymi stoi jeden właściciel.

Podatek od dochodów z zagranicy

Ulec mają także zasady rozliczenia dochodu zarabianego poza granicami kraju. Zmiany obejmą polskich rezydentów podatkowych, dla których zagraniczne dochody przekraczają kwotę 8 tys. zł. Ograniczenie ulgi abolicyjnej nie dotyczy dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy lub usług wykonywanych na morzu .

Terminy wymiany kas fiskalnych w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku kasy fiskalne online będą obowiązkowe dla wielu branż. Jednak część z przedsiębiorców skorzysta z przesunięcia instalacji kas dopiero od 1 lipca 2021 roku.

W marcu 2019 roku Ustawodawca wprowadził przepisy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach nakładające na szeroką grupę przedsiębiorców obowiązek rejestrowania transakcji przy użyciu kas fiskalnych typu on-line. Ustawa wprowadzała konkretne sztywne terminy instalacji kas on-line tj. 30 czerwca 2020 r. oraz 31 grudnia 2020 (w odniesieniu do konkretnych branż). Ze względu na COVID-19 i stan epidemiczny, terminy te zostały przesunięte na 2021 rok.

Nowe terminy wymiany na kasy on-line w 2021 roku

Ministerstwo Finansów rozporządzeniem z 10 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany terminu prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii usankcjonowało przesunięcie terminów instalacji kas fiskalnych on-line

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin dla:
– gastronomii
– zakwaterowania tymczasowego i krótkotrwałego
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin dla świadczenia usług:
– fryzjerskich
– kosmetycznych
– budowlanych
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
– prawniczych
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Czas na wymianę kas fiskalnych w gastronomii i wynajmie tymczasowym tylko do 1 stycznia 2021 r.

Mimo, że bieżąca sytuacja firm z branży gastronomicznej i wynajmu jest dramatyczna, MinFin nadal nie wydało nowego rozporządzenia, które pozwalałoby firmom gastronomicznym i hotelarskim skorzystać z odroczenia terminu instalacji kasy on-line na lipiec 2021 roku. Oznacza to, że restauracje i punkty noclegowe świadczące usługi najmu krótkotrwałego, musz ą liczyć się z wymogiem poniesienia dodatkowych wydatków związanych z wymianą swoich kas rejestrujących, w terminie najpóźniej do końca 2020 roku.

Należy przy tym podkreślić, że nie wszystkie placówki gastronomiczne będą zobowiązane wymienić kasy fiskalne 1 stycznia 2021 roku. Obowiązek ten dotknie wyłącznie punkty gastronomiczne o charakterze stacjonarnym.

Fryzjerzy, kosmetyczki, lekarze i prawnicy z wydłużonym terminem na wymianę kasy rejestrującej

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Finansów przesunięty termin wymiany kasy fiskalnej na kasę on-line od 1 lipca 2021 obowiązuje:

  • fryzjerów,
  • kosmetyczki,
  • lekarzy,
  • prawników,
  • firmy budowlane,
  • usługi fitness.

Na dzień dzisiejszy nie ma podanych nowych terminów instalacji kas fiskalnych on-line dla przedsiębiorców z pozostałych branż, niestety i oni będą musieli dokonać wymiany urządzeń rejestrujących. Tradycyjne kasy fiskalne z papierowym zapisem zostały bowiem wycofane ze sprzedaży już w 2019 roku , zaś w 2023 roku sprzedawane będą wyłącznie kasy fiskalne w formie on-line. Firmy rejestrujące transakcje na tradycyjnych kasach będą mogły to robić wyłącznie do czasu ich wyeksploatowania.